Farbror Blå * Brandhill

Inlägg publicerade under kategorin Politik

Av Torbjörn S. Brandhill - 26 april 2016 13:47

Of course I will bet on the match Manchester City vs Real Madrid. My bet is: 

 


Manchester City vs Real Madrid 1-2

 

Here you can live stream the match: 


 

http://www.feed2allnow.eu/watch/431731/1/watch-manchester-city-vs-real-madrid.html

 

 

I also have bets on the other matches but they are secret. 


- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"

 

#fotboll #ChampionsLeague 

ANNONS
Av Torbjörn S. Brandhill - 22 april 2016 22:57


Farbror Blå och Morbror Grön diskuterar ISIS och risken för terrordåd i Sverige.


- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"

ANNONS
Av Torbjörn S. Brandhill - 22 april 2016 10:11

Hur kan man skicka fram Åsa Romson när man ska kommentera klumpiga uttalanden och felsteg som politiker? Auchwitz borde journalisterna ha frågat om och självklart släppte Åsa ännu en groda under Gomorron Sveriges program. "11 September - olyckorna"! Vem kan ens med att säga en sådan sak? Är det inte dags att visa något form av omdöme Åsa Romson och avgå som minister? Miljöpartiets toppskikt har visat sig vara helt omdömeslösa och det är pinsamt att ha ett sådant parti i regeringen. 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå" 


Av Torbjörn S. Brandhill - 22 april 2016 09:33

Vad är en handskakning jämfört med desssa svävande svar om dödsstraff till ateister? Varför vägrar Yasri Khan att svara på frågan om det är rätt att döma ateister eller homosexuella till dödsstraff? Glöm att han inte tog i hand, det här är en mycket värre sak. När han väl kryper fram med ett svar handlar svaret om rättssystemet i Saudiarabien och de tolkningar som man gör i Saudiarabien. Nej, det är fel att döma ateister till dödsstraff alldeles oavsett rättssystem och alternativa tolkningar av koranen eller hadithernas böcker. Svaret bör vara normativt och inte deskriptivt och det är skrämmande att en person kan resonera och agera på det här sättet. Huruvida det här är kopplat till islam eller inte är fullständigt ointressant. Yasri Khans sätt att argumentera betyder att om det uttryckligen var en del av islam skulle det vara helt legitimt och okej. Det är intellektuellt ovärdigt och ett obehaglig syn på tillvaron. 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"Av Torbjörn S. Brandhill - 7 april 2016 22:12

Problemformulering och syfte

Ett av valrörelsens mest spridda och omtalade situation under valrörelsen av Löfvens så kallade ”knuff” under partiledardebatten i TV4. Kärnkraften och energipolitik debatterades och Annie Lööf bestämde sig för att räcka fram en utredning av energimyndigheten till Stefan Löfven. Stefan Löfven bemötte det med prat om käbbel och en så kallad knuff. Från rekordlåga förtroendesiffror till rekord höga siffror på 3 år är något som benämnts som Annie Lööf-effekten. Min uppsats vill bryta ner den så kallade Annie Lööf-effekten och titta på en enskild händelse som kan varit del i denna Annie Lööf-effekt. En B-uppsats har inte utrymme till att utreda hela Annie Lööf-effekten och därför väljer jag att undersöka en känd händelse under Annie Lööf har benämnts efter riksdagsvalet 2018 som alliansens ledare. Den politiska utvecklingen och med förtroendesiffrorna som grund vill jag undersöka den så kallade Annie Lööf-effekten utifrån en känd händelse, grundat på tre teoretiska ideologier. De tre teoretiska ideologierna är liberalism, socialism och konservatism i frågan: Hur ska en politiker uppföra sig? Ett analysschema grundat på de tre klassiska ideologiernas åsikter om hur en politiker ska vara utformas utifrån de tre ideologierna. Det finns flera tänkbara ideologier och analysaspekter som är intressanta men på grund av tidsbrist i och med B-uppsats är avgränsningen två tidningar, en tidsram och tre klassiska ideologier. 

 

Varför är ”knuffen” intressant?

Centerpartiet har ökat kraftigt sedan riksdagsvalet 2014. Media har stundtals benämnt centerpartiet uppgång ”Annie Lööf-effekten”. Det är en effekt som eventuellt räddade kvar centerpartiet i riksdagen genom att partiet ökade över 2 procentenheter jämfört med opinionsmätningar på ett halvår. Knuffen blev delad i tusentals gånger på nätet, vilket var något nytt under den här valrörelsen. Hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet skriver om en händelse kan spegla på hur en tidning vill att en incident ska uppfattas. Hur en tidning väljer att skildra en händelse kan grunda sig i tidningens ideologiska utgångspunkt.

 

Vad ska man kalla incidenten?

Ett problem som kan uppstå när uppsatsen ska analysera Aftonbladets och Svenska Dagbladets skildring om vad som hände under valet är hur man benämner incidenten. Ska man kalla incidenten för en knuff? I en uppsats ska man sträva efter att använda ett neutralt språk om inte, ska det förklaras och tydliggöras vad man menar med ordet/begreppet. Om uppsatsen använder sig av ”knuffen” riskerar uppsatsen att vara partisk och samtidigt vet folk vad man menar med ”knuffen”. Ett noga övervägande vid benämnandet av händelsen är viktigt.

 

Teori – hur kan studien knytas till någon form av teoretiskt perspektiv? Hur kan man teoretiskt förstå det fenomen eller skeende som du vill studera. På vilket sätt kan du dra nytta av redan genomförda studier i ämnet?

 

Det har inte gjorts uppsatser om ”Annie Lööf-effekten” och denna uppsats är ute efter att titta närmare på en del av vad som kan ha lett till ”Annie Lööf-effekten”. Denna uppsats tittar på hur Aftonbladet och Svenska Dagbladet porträtterade knuffen i TV4:s partiledardebatt inför riksdagsvalet 2014 utifrån tre teoretiska perspektiv. Ett analysschema utformas som går igenom socialismens syn på hur en politiker ska vara, hur liberalismens syn på hur en politiker ska vara och konservatismens syn på hur en politiker ska vara utformas innan idealtypsanalysen av de båda tidningarna görs.

 

Frågeställningen kommer att putsas när analysschemat konstrueras. Den nuvarande frågeställningen lyder:

 

Var socialism, liberalism eller konservatism dominerande när Aftonbladet och Svenska Dagbladet skrev om ”knuffen” i TV4:s partiledardebatt?

 

Det är en frågeställning som kan får ett tydligt svar genom att material sätt in i en modell/ett analysschema. Jag har inte hittat några uppsatser med frågeställningens synvinkel där två tidningars syn politikers agerande i en pressad situation analyseras utifrån politiska ideologier. Två aspekter som gör uppsatsens ämne intressant är internetdelen om delningar på nätet påverkar hur tidningarna skriver och hur medias ideologiska utgångspunkt påverkar hur de skriver. Frågan om internetdelningar är en fråga som behöver tas upp som en tänkbar komplicerande del vid analys av de båda tidningarnas artiklar och ledarsidor.

 

Metod och Material – hur ska studien genomföras? Vilka metodiska vägval behöver göras givet studiens syfte och dina teoretiska överväganden? Vad kan tala för respektive emot olika tänkbara metodiska angreppssätt? Vad kan du använda för slags material, och vilka problem med materialtillgång kan du i så fall förutse?

 

Metoden i uppsatsen är en kvalitativ idealtypsanalys utifrån tre teoretiska perspektiv om hur en politiker bör vara. Ett analysschema konstrueras grundat på värdeord om hur en politiker bör vara och nyhetsartiklar samt ledarsidor klassificeras utifrån dessa tre synvinklar. En av svårigheterna och utmaningarna när det kommer till metoden är att analysschemat behöver utformas och ”godkännas” innan man läser nyhetsartiklarna på Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Analysen av texten kan bli godtycklig och politiskt färgad om artiklarna läses innan analysschemat är färdigt. En fördel med att använda idealtyp är att ideologier blir konkretiserade på ett helt annat sätt och det är därmed lättare att dra slutsatser. Idealtypsanalys är en väletablerad metod som ofta används när någonting testas utifrån ideologier. 

 

Material är artiklar i Aftonbladet och Expressen om Annie Lööfs framräckande av energimyndighetens prognos om energibehoven. Problem med materialtillgången kan vara mängden artiklar och därmed har jag begränsat uppsatsen till ledarsidorna och nyhetsartiklar. Aftonbladet och Svenska Dagbladet används eftersom ledarsidorna ses mer politruker på varsin sida av vänster-högerskalan i svensk politik. En stor del av uppsatsens arbete kommer att gå åt till att gå igenom och bedöma artiklar. Vilket teoretiskt perspektiv är dominerande i Aftonbladets och Svenska Dagbladets nyhetsartiklar och ledarsidor om knuffen i tv4?

 

Den stora utmaningen i uppsatsen är att bestämma sig för hur många artiklar som ska är tillräckligt många för att studien ska ha tillräckligt underlag för framtida slutsatser.

 

 

Varför använder jag Aftonbladet och Svenska Dagbladet?

Aftonbladet är Sveriges största tidning på internet och det är en intressant aspekt då incidenten mellan Stefan Löfven och Annie Lööf blev delad och omtalad på nätet. Aftonbladet är en obunden socialdemokratisk tidning med LO ägare som avgör vem som är chefredaktör. Socialdemokraternas partiledare medverkar i incidenten i tv4 och hur Aftonbladet skildrar denna händelse så nära ett val är intressant. Svenska Dagbladet är en tidning som inte är lika stor på nätet, men det är en av Sveriges största morgontidningar. Svenska Dagbladet benämner sig själv som obunden moderat och är därmed en intressant kontrast till Aftonbladet i en studie. En ytterligare intressant aspekt i valet av Aftonbladet och Svenska Dagbladet är att tidningarna har samma ägare. Huvudägaren i Aftonbladet och Svenska Dagbladet är Schibsted. Ägarfrågan behöver tas upp uppsatsen, eftersom det kan var intressant i diskussionsdelen och i analysdelen. Ett kort avsnitt om hur ägarformen ser ut kan vara bra att ha med i uppsatsen. Fokusmaterialet i uppsatsen är artiklar om händelsen.

 

Avgränsningar i undersökningsmaterialet

Avgränsningar är viktigt för att kunna få ut något med sin uppsats. Tidsbristen är ett problem med uppsatsen och på grund av tidsbristen är uppsatsen avgränsad till två tidningar och artiklar innan riksdagsvalet 2014. Det är ett beslut som kan ändras om det bedöms att materialet är för fattigt eller för vagt. Analysen är möjlig att genomföra även om undersökningsmaterialet ändras något. Beslut om ändringar av undersökningsmaterialet behöver motiveras och konkretiseras i materialdelen av uppsatsen.

 

 

Hur ska resultatet presenteras? Uppsatsen kommer att presentera resultatet med ett summerande analysschema. Ett analysschema konkretiserar tankegångar och kan möjliggöra för framtida studier inom ett ämne.


Plan för uppsatsarbetet:

1. Läsa litteratur om socialism, liberalism och konservatism.

2. Skriva en kort bakgrundsdel om de båda tidningarnas ideologiska

3. Konstruera ett analysschema grundat på socialism, liberalism och konservatism.

4. Läsa nyhetsartiklar och ledarsidor om incidenten.

5. Klassificera nyhetsartiklarna

6. Skriva diskussion

7. Skriva sammanfattning 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"

 


Av Torbjörn S. Brandhill - 6 april 2016 14:57


Ett år med Farbror Blå och Morbror Grön! Trolljägarna-videon fyllde ett år igår! 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"


#svpol

Av Torbjörn S. Brandhill - 25 mars 2016 10:46

Signaturen Kalle frågade mig för några dagar sedan: Vad är din syn på friskolor?

 

Mitt svar var: 

Det finns många saker att säga om friskolor. Kommunala skolor tenderar att bygga på stordrift och friskolor möjliggör för olika typer av grund för pedagogiken. Friskolor har även varit en viktig byggsten när det kommer till att få till det fria skolvalet. Det har funnits och finns fortfarande en del problem med regelverket för friskolor men det är inte friskoleidén i sig som är problemet. Ett bra regelverk som slår fast kvaliteten och som inte gör att skolorna själva väljer bort elever. Det handlar inte så mycket om själva regelverket där dock utan mer om hur det faktiskt går till i praktiken. Friskolor som har viktiga inriktningar som barn med autism är en positiv sak med friskolor för att ta ett annat exempel.

Har ni några andra frågor så är det bara att höra av er. 

 

- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå"

 

#svpol #FarbrorBlå #friskolor #valfrihet

Av Torbjörn S. Brandhill - 5 mars 2016 13:19

Jodå, ni ska snart få höra Farbror Blå sjunga igen. Jag har biljetter till finalen av Eurovision Song Contest 2016 och därför måste jag naturligtvis göra fler Eurovision-videor. Förra året gjorde jag några försök att sjunga på andra språk som gick rätt så bra. Portugisiskan var rätt så snygg och jag får än idag beröm för min slovakiska i Horehronie-videon, vilket är en helsjuk upplevelse för mig. Hur kan någon från Slovakien tycka att min slovakiska är bra? Jag som inte kan någon slovakiska alls!? Jag har varit sjuk de senaste dagarna dock och behöver därför få tillbaka min sångröst och min vanliga röst innan jag kan göra en ny video. Idag har min huvudvärk och min feber försvunnit vilket gör att jag kan ändå njuta lite av min ledighet idag. Farbror Blå och Morbror Grön kommer för övrigt att spela in en ny video imorgon. Den kommer naturligtvis att handla om allas Donald Trump. Det verkade förresten som vi hade rätt i den här videon: 

 

 


- Hälsningar Torbjörn S. Brandhill "Farbror Blå" 

Fråga mig

98 besvarade frågor

Omröstning

Vet du vad en frivilligcentral är?
 Ja
 Nej

Det här är jag

     

Get to know be better-video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AdMJjhuhHDQ&list=UUswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag gör videor på svenska, engelska och tyska. I mina videor på svenska heter jag "Farbror Blå" och i de på engelska samt tyska heter jag "Brandhill". Alla mina videor på tyska har undertexter på svenska så om du inte kan tyska är det inte något problem. Här är min youtube-kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCswujfiyq_atByqT7QIqTEA

 

Jag är 26 år och politiskt aktiv i Liberalerna, har en populär blogg samt youtube-kanal med över 400 000 views, spelar piano, sjunger m.m.

 

Har varit distriktsordförande för LUF Kalmar och suttit som ersättare i en del lokala styrelser i Liberalerna tidigare Folkpartiet Liberalerna. 

 

Är intresserad av livet och allt som har med livet att göra. Poesi har alltid varit en stor del av mitt liv och på poeter.se delar jag med mig av mina dikter. Jag har pluggat internationella samhällsstudier på Linnéuniversitetet i Kalmar och har därmed läst idéhistoria, statsvetenskap, internationella samhällsstudier m.m. Jag var erasmusstudent i Bremen/Tyskland. I Tyskland pluggade jag statsvetenskap, engelska och tyska. (Terminen i Tyskland var under förra hösten)  Är hemma i Sverige nu och har en fil.kand. i statsvetenskap. Idag pluggar jag offentlig förvaltning, ledning och styrning på Göteborgs Universitet. 

 

Har du frågor, tankar eller något liknande till mig är det välkommet med kommentarer samt förslag om vilka typer av videor som jag ska göra m.m.

 

Politik: Talesperson för en realistisk och genomtänkt syn på politik. Jag älskar att diskutera och försöker göra mig involverad i politiken genom att diskutera frågor via flera olika synvinklar. Jag brinner för de mänskliga rättigheterna.  

 

Här är ett klipp från min tv-debut. Det var under valrörelsen i februari-månad 2014. (Om jag minns rätt)   

https://www.youtube.com/watch?v=Kn7dAJEdAnE 

 

Här är jag med i radion: 

P4 Kalmar - Debatt om vilka frågor som är de viktigaste ungdomsfrågorna: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5889187 

 

I P3 om hot som jag fått som politiker och ordförande i LUF Kalmar: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspxprogramid=1646&artikel=5853654

Sök i bloggen

Translate my blog

Besökare

Kategorier

Tidigare år

Arkiv

Ranka blogg

bloggtopplista free counters
Free counters Affärsverksamhet bloggar Blogg listad på Bloggtoppen.se Twingly BlogRank PageRank bloggar Blogglista.se Kvalitetskatalog.se